سخن

  • رامین پهلوان حسینی
  • 1392-1397
  • 3 وزن

درباره سخن

طراحی تایپ فیس سخن ابتدا در سال 1392 به عنوان پروژه کلاس طراحی تایپ دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران و با راهنمایی آقای دکتر صداقت جباری شروع شد. موضوع اولیه پروژه، طراحی خانواده تایپ برای استفاده در فرهنگ لغت بود. بر این اساس سعی شد تا حروفی طراحی شوند که تا حد امکان برای چشم مخاطب آشنا باشند. به عبارت دیگر، «خوانایی» اولین اولویت در طراحی این خانواده تایپ بوده است. به همین دلیل، تناسبات اندازه متعادل در نظر گرفته شده اند، حروف به لحاظ پهنا و نازکی کنتراست کمی دارند، میزان سطح و دور از تعادل نسبی برخوردار است و حلقه های حروف نسبتاً باز طراحی شده اند.

این فونت در دو مقطع زمانی مورد بازبینی و اصلاح و تکمیل قرار گرفت. یکی در سال 1394 و برای ارائه به عنوان پروژه عملی پایان نامه کارشناسی ارشد و دیگری در سال 1397 برای تکمیل و ارائه نهایی فونت. در مورد اول، اصلاحات اساسی در مفردات و ترکیبات حروف اعمال شد تا هماهنگی، انسجام و خوانایی فونت بیشتر شود. این اصلاحات، باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در ریتم اتصالات، تناسبات و توزیع ضخامت ها شد. در سال 1397، وزن سیاه به دو وزن معمولی و ضخیم اضافه شد و مجموعه کاراکتر فونت با اضافه شدن کاراکترهای کامل عربی و اردو تکمیل شد.

Sokhan Type Family 01
Sokhan Type Family 02