• شروع کار تایپوخط

    شروع کار تایپوخط

    رامین پهلوان حسینی

    چرا تایپوخط را راه انداختیم و در تایپوخط چه کاری انجام خواهیم داد؟ هدفمان چیست؟ این یادداشت توضیحی است کوتاه درباره تایپوخط و کارهایی که در آن انجام خواهد شد.