اصطلاحات بنیادین طراحی تایپ و تایپوگرافی- خانواده تایپ

اصطلاحات بنیادین طراحی تایپ و تایپوگرافی- «خانواده تایپ»

به مجموعه‌ای از تایپ‌فیس‌های مرتبط باهم که به لحاظ ویژگی‌های طراحی مشابه هستند و یک نام مشترک دارند «خانواده تایپ‌فیس» یا «خانواده تایپ» گفته می‌شود. یک خانواده تایپ‌فیس گروهی متشکل از تایپ‌فیس‌هایی است که به نحوی طراحی‌شده‌اند که به‌طور هماهنگ باهم کار کنند. البته اصطلاح «تایپ‌فیس»، با اغماض، برای اشاره به یک خانواده کامل تایپ نیز به کار می‌رود.

به هریک از اعضای یک خانوادۀ تایپ یک «استایل» گفته می‌شود. مهم‌ترین عواملی که بر اساس آن نسخه‌های برای تکمیل یک خانواده تایپ ‌–عموماً در تایپ لاتین- طراحی می‌شوند عبارت‌اند از:

  • وزن (نازک، معمولی، بولد، سیاه و…)
  • حالت (رومن، ایتالیک)
  • عرض (فشرده، گسترده و…)
  • اندازه‌های بصری (پانویس، متن، تیتر)
  • تفاوت‌های سبکی (سریف، سن سریف و…)
  • تفاوت‌های ساختاری (رسمی، غیررسمی و…)

خانواده‌های تایپ از این جهت حائز اهمیت هستند که می‌توانند نیازهای طراحان گرافیک را برای تایپوگرافی یک مجموعه کامل (از کتاب گرفته تا وب‌سایت و کاتالوگ و…) برآورده کنند. از آنجا که طراحی خانواده‌های تایپ منسجم و هماهنگ است، استفاده از اعضای مختلف یک خانواده تایپ در یک اثر گرافیک می‌تواند طراح را از به کار بردن فونت‌های متعدد و ناهناهنگ آسوده کند و به کل اثر وحدت و یکپارچگی ببخشد.

وزن در خانواده های تایپ
رومن و ایتالیک در خانواده های تایپ
عرض در خانواده های تایپ
اندازه های بصری در خانواده های تایپ
سریف و سن سریف در خانواده های تایپ

افکار خود را به اشتراک گذارید